Rregullorja dhe kushtet e përdorimit

Këto rregulla dhe kushte zbatohen midis jush, Përdoruesi i kësaj Uebfaqe (përfshirë çdo nënfushë, përveç nëse përjashtohen shprehimisht nga rregullat dhe kushtet e tyre), dhe albaniaService, pronari dhe operatori i kësaj Uebfaqe. Ju lutemi lexoni me kujdes këto rregulla dhe kushte, pasi ato ndikojnë në të drejtat tuaja ligjore. Marrëveshja juaj për t’u pajtuar dhe lidhur me këto rregulla dhe kushte konsiderohet të vlevshme pas përdorimit tuaj të parë të Uebfaqes. Nëse nuk i pranoni këto rregulla dhe kushte, duhet të ndaloni përdorimin e Uebsajtit menjëherë.

Në këto rregulla dhe kushte, përdorues ose shfrytëzues nënkupton çdo palë të tretë që hyn në Uebfaqe dhe nuk është ose (i) i angazhuar në AlbaniaService dhe që vepron si i angazhuari konsulent ose në të kundërt duke ofruar shërbime për AlbaniaService.

Ju duhet të jeni të paktën 18 vjeç për të përdorur këtë Uebfaqe. Duke përdorur Uebfaqen dhe duke rënë dakord me këto rregulla dhe kushte, ju përfaqësoni dhe garantoni se jeni të paktën 18 vjeç.

Ju nuk mund ta përdorni Uebfaqen për ndonjë nga qëllimet e mëposhtme:

1. në çfarëdo mënyre që shkakton, ose mund të shkaktojë dëme në Uebfaqe ose ndërhyn në përdorimin ose kënaqësinë e ndonjë personi tjetër të Uebfaqes;

2. në çfarëdo mënyre që është e dëmshme, e paligjshme, e palejueshme, abuzive, ngacmuese, kërcënuese ose e kundërshtueshme ose që kundërshton ndonjë ligj, rregullore, urdhër qeveritar në fuqi;

3. bërja, transmetimi ose ruajtja e kopjeve elektronike të përmbajtjes të mbrojtura nga të drejtat e autorit pa lejen e pronarit.

Lehtësimet, mjete, shërbim ose informacion në internet që AlbaniaService vë në dispozicion përmes Uebfaqes (Shërbimit) sigurohet “siç është” dhe mbi bazën “sa është në dispozicion”. Ne nuk japim asnjë garanci se Shërbimi do të jetë pa defekte dhe / ose gabime. Në masën maksimale të lejuar nga ligji, ne nuk ofrojmë garanci (të shprehura ose të nënkuptuara) të ushtrimit për një qëllim të veçantë, saktësinë e informacionit, përputhshmërinë dhe cilësinë e kënaqshme. AlbaniaService nuk ka asnjë detyrim të azhurnojë informacionin në Uebfaqe.

Ndërsa AlbaniaService përdor përpjekje të arsyeshme për të siguruar që Uebsajti të jetë i sigurt dhe pa gabime, viruse dhe malware të tjerë, ne nuk japim garanci ose garanci në lidhje me këtë dhe të gjithë përdoruesit marrin përgjegjësinë për sigurinë e tyre, atë të detajeve të tyre personale dhe kompjuterëve të tyre.

AlbaniaService nuk pranon asnjë përgjegjësi për ndonjë përçarje ose mos disponueshmëri të Uebfaqes.

AlbaniaService rezervon të drejtën të ndryshojë, pezullojë ose ndërpresë çdo pjesë (ose tërësinë e) të Uebfaqes duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo produkt dhe / ose shërbime të disponueshme. Këto rregulla dhe kushte do të vazhdojnë të zbatohen për çdo version të modifikuar të Uebfaqes, përveç nëse shprehet shprehimisht ndryshe.

Asgjë në këto terma dhe kushte nuk do të:

(a) kufizojë ose përjashtojë përgjegjësinë tonë për lëndime ose dëmtim personal që vjen nga pakujdesia jonë ose e juaj, siç është e zbatueshme;

(b) kufizojë ose përjashtojë përgjegjësinë tonë ose të mashtrimit ose mashtrimit nga ana e mashtruesit; ose

(c) kufizoni ose përjashtoni cilindo nga detyrimet tona ose të juaj në çfarëdo mënyre që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi.

Ne nuk do të jemi përgjegjës për ju në lidhje me humbjet që vijnë nga ngjarjet përtej kontrollit tonë të arsyeshëm.

Në masën maksimale të lejuar me ligj, AlbaniaService nuk pranon asnjë përgjegjësi për asnjë nga sa vijon:

1. çdo humbje biznesi, siç është humbja e fitimeve, të ardhurat,  kursimet e parashikuara, biznesi, kontratat, emri i mirë ose mundësitë tregtare;

2. humbja ose korrupsioni i të dhënave, bazave të të dhënave ose softuerëve;

3. çdo humbje ose dëmtim i veçantë, indirekt ose pasojë.

1. Ju nuk mund t’i transferoni asnjë prej të drejtave tuaja nën këto kushte dhe kushte një personi tjetër. Ne mund t’i transferojmë të drejtat tona në këto rregulla dhe kushte kur ne besojmë në mënyrë të arsyeshme se të drejtat tuaja nuk do të preken.

2. Këto rregulla dhe kushte mund të ndryshojnë nga ne herë pas here. Kushtet e tilla të rishikuara do të zbatohen në Uebfaqe nga data e publikimit. Përdoruesit duhet të kontrollojnë rregullat dhe afatet rregullisht për të siguruar njohuri me versionin e tanishëm.

3. Këto rregulla dhe kushte përmbajnë të gjithë marrëveshjen midis palëve në lidhje me çështjen e saj dhe shfuqizojnë të gjitha diskutimet, marrëveshjet ose marrëveshjet paraprake që mund të kenë ndodhur në lidhje me termat dhe kushtet.

4. Nëse ndonjë gjykatë ose autoritet kompetent konstaton se çdo dispozitë e këtyre rregullave dhe kushteve (ose një pjesë e ndonjë dispozite) është e pavlefshme, e paligjshme ose e pazbatueshme, ajo dispozitë ose provizion i pjesshëm do të konsiderohet se fshihet, në masën e kërkuar. dhe vlefshmëria dhe zbatueshmëria e dispozitave të tjera të këtyre termave dhe kushteve nuk do të preken.

5. Përveç nëse është rënë dakord ndryshe, asnjë vonesë, veprim ose mosveprim nga një palë në ushtrimin e ndonjë të drejte ose mjeti juridik do të konsiderohet heqje dorë nga ajo, ose nga ndonjë e drejtë, ose mjet tjetër juridik.